Algemene voorwaarden

Voor CAD gelden dezelfde algemene voorwaarden als van Tomassen ICT Services BV.

Algemene Voorwaarden van Tomassen ICT Services B.V.
Op alle rechtsverhoudingen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Tomassen ICT Services B.V., verder te noemen ‘Tomassen ICT Services’, statutair gevestigd te Hoevelaken, gemeente Nijkerk en haar Klanten zijn deze Algemene Voorwaarden (verder te noemen “Algemene Voorwaarden”) van toepassing (kvk nummer: 32090647). Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Klant ter hand gesteld.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de website van Tomassen ICT Services: www.tomassen.nl of www.cad.nl. Tomassen ICT Services stelt op aanvraag Klant omgaand de tekst van deze Algemene Voorwaarden kosteloos ter beschikking.

Definities
Tomassen ICT Services: de gebruiker van de algemene voorwaarden, kvk nummer: 32090647.
Klant: Klant van Tomassen ICT Services, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Partijen: Tomassen ICT Services en Klant.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tomassen ICT Services en Klant tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten.
Producten en diensten: het leveren, installeren en onderhouden van ICT en print oplossingen door Tomassen ICT Services.

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Tomassen ICT Services zaken en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2
Alle aanbiedingen en andere uitingen van Tomassen ICT Services zijn vrijblijvend, tenzij door Tomassen ICT Services in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De door Tomassen ICT Services verstrekte prijslijsten, brochures, afbeeldingen, tekeningen, capaciteitsopgave, gegevens vermeld in catalogi en ander drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig, dienen beschouwd te worden als indicatoren en gelden niet als offerte.

1.3
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tomassen ICT Services en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalin¬gen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.4
Tomassen ICT Services is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden. Tomassen ICT Services sluit hiervoor overeenkomsten af met de door haar ten behoeve van Klant ingehuurde derde. Voor wat betreft die diensten verricht door een door Tomassen ICT Services ingehuurde derde zullen de voorwaarden van die derden niet van toepassing zijn, maar deze algemene voorwaarden, met terzijdestelling van de voorwaarden van die derden.

1.5
Voor zover derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn is de Klant gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met die derden.

1.6
In het geval partijen eerder een overeenkomst hebben gesloten met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, dan zijn op toekomstige, opeenvolgende overeenkomsten steeds deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dat een of meer bepalingen niet van toepassing zijn.

2. Prijzen en betaling
2.1
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Tomassen ICT Services stelt de tarieven en prijzen voor de door haar te leveren producten, te verlenen diensten en te maken kosten vast.

2.2
Tomassen ICT Services is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de overeenkomst geeft of met de nakoming van de overeenkomst voortgaat, naar haar oordeel voldoende zekerheid – bijvoorbeeld een aanbetaling of bankgarantie – voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Klant te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden worden overschreden. Weigering van Klant om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Tomassen ICT Services het recht haar prestatie op te schorten of de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Tomassen ICT Services op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Indien en zodra Klant de kredietlimiet gesteld door de kredietverzekeraar van Tomassen ICT Services overschrijdt, danwel de dekking door deze verzekeraar vervallen is vanwege de ouderdom van de openstaande facturen van Klant, heeft Tomassen ICT Services het recht de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van Tomassen ICT Services op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel ontslaat Klant niet uit zijn verplichting de tot de datum van ontbinding verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en goederen te betalen.

2.3
In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Tomassen ICT Services gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste een maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Daarnaast worden de tarieven jaarlijks gecorrigeerd op basis van de indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zoals in het Statistisch Bulletin gepubliceerd.

2.4
Tomassen ICT Services is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant aan te passen voor het leveren van producten waarvan de inkoop met tenminste 5% is gestegen sinds het moment van de opdrachtbevestiging c.q. aanbieding door Tomassen ICT Services.

2.5
Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Tomassen ICT Services kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.3, is Klant gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Tomassen ICT Services genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden indien de prijs- of tariefsaanpassing een verhoging betreft van meer dan 20%.

2.6
Tomassen ICT Services is gerechtigd verzend- en administratiekosten tot een bedrag van € 16,50 bij Klant in rekening te brengen voor leveringen met een factuurbedrag van minder dan € 160,00 exclusief BTW. De kosten van spoedleveringen op verzoek van de Klant en remboursement worden volledig aan de Klant doorberekend.

2.7
Overeenkomsten met een lease constructie binden Tomassen ICT Services alleen na schriftelijke goedkeuring van de leasemaatschappij.

2.8
Alle betalingen vinden binnen 15 dagen na factuurdatum plaats, tenzij anders overeengekomen.

2.9
Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2,2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag totdat Tomassen ICT Services algehele betaling heeft ontvangen. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

2.10
Betaling vindt steeds plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.11
Al hetgeen de Klant betaalt strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.

3. Aflevering
3.1

De plaats van aflevering is bij de vestiging van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

3.2
De Klant dient onmiddellijk na aflevering het product zorgvuldig te inspecteren en te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Tomassen ICT Services te worden gemeld.

3.3
Een niet zichtbaar gebrek dient binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de door de fabrikant gegeven garantietermijn, door de Klant schriftelijk en gemotiveerd aan Tomassen ICT Services gemeld te worden.

3.4
De door de Klant getekende exemplaar van de pakbon, vrachtbrief, reçu of andere voor van ontvangstbewijs geldt als bewijs dat de daarop vermelde zaken door de Klant compleet en uiterlijk in goede staat zijn ontvangen, behoudens een andersluidende aantekening daarop. De Klant dient dat ontvangstbewijs dan ook goed te controleren voordat hij de verpakking opent. Indien de verpakking geopend is, terwijl uit de pakbon al bleek dat het om een onjuiste levering ging, is Tomassen ICT Service niet gehouden om het geleverde kosteloos om te ruilen.

3.5
Een door Tomassen ICT Services opgegeven levertijd kan nooit worden beschouwd als een fatale termijn. De levertijd vangt pas aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van Tomassen ICT Services, waarna Tomassen ICT Services zal trachten om zo snel mogelijk de levering te doen plaatsvinden.

3.6
De eigendom van alle door Tomassen ICT Services aan de Klant geleverde producten berust bij Tomassen ICT Services zolang de Klant de vorderingen van Tomassen ICT Services uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

3.7
Speciaal door de Klant bestelde producten kunnen niet worden geruild.

4. Risico
4.1
Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de producten gaat op de Klant over bij aflevering aan de Klant, en wel op het moment waarop deze in diens feitelijke beschikkingsmacht of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Tomassen ICT Services aan de Klant heeft verklaard dat de producten ter beschikking van die Klant worden gehouden.

4.2
Klant draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de producten gedurende de periode dat Tomassen ICT Services deze onder zich heeft voor herstel/onderhouds-/vervangingswerkzaamheden. Het is aan de Klant dit risico eventueel af te dekken middels een verzekering.

5. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
5.1

Elk der partijen gaat ermee akkoord dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zoals de gegevens die via de website zijn vergaard, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

5.2
Tomassen ICT Services zal opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van de privacy bepalingen, die gelden in het vestigingsland van de voor de overeenkomst registerende instantie.

5.3
De klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een jaar na afloop daarvan nalaten door Tomassen ICT Services ingezette personeelsleden en hulppersonen direct dan wel indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden, aan te laten bieden dan wel anderszins diensten of werkzaamheden voor zich te laten verrichten door die personeelsleden of hulppersonen anders dan via Tomassen ICT Services Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal Klant aan Tomassen ICT Services een boete zijn verschuldigd ter hoogte van EURO 10.000,00 (tienduizend euro), onverminderd het recht van Tomassen ICT Services op volledige schadevergoeding. Klant zal in alle gevallen direct met Tomassen ICT Services opnemen indien zij voornemens is op enig moment personeel en/of hulppersonen van Tomassen ICT Services voor zich te laten werken.

6. Medewerking door Klant
6.1

Klant zal Tomassen ICT Services steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, ook aan door Tomassen ICT Services ten behoeve van Klant ingehuurde derden, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen, programmatuur, het verstrekken van de actuele gegevens etc. Gelet op de door Tomassen ICT Services te leveren diensten is de Klant verplicht meteen wijzigingen in zijn adres, telefoonnummer, rechtsvorm, contactpersoon en e-mailadres aan Tomassen ICT Services door te geven, bij gebreke waarvan Tomassen ICT Services geen aansprakelijkheid aanvaardt. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Tomassen ICT Services verstrekte gegevens en informatie.

6.2
Indien Klant aan Tomassen ICT Services informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden en de software vrij zijn van virussen en defecten.

6.3
Indien de Klant zijn verplichtingen uit dit artikel of op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Tomassen ICT Services het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Tomassen ICT Services tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

6.4
Indien Klant weigert bestelde zaken af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tomassen ICT Services gerechtigd deze zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.

6.5
Eventuele, op de geleverde producten aangebrachte merktekens, typeaanduiding en serienummers mogen niet gewijzigd of verwijderd worden.

7. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie
7.1

Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Tomassen ICT Services totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Tomassen ICT Services zijn voldaan. Indien Klant (mede) uit door Tomassen ICT Services geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor Tomassen ICT Services en houdt Klant de nieuw gevormde zaak voor Tomassen ICT Services totdat Klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Tomassen ICT Services heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Klant alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

7.2
Rechten worden in voorkomend geval aan Klant steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Klant dient zich als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met de aan Tomassen ICT Services toebehorende zaken en zonder schriftelijke toestemming van Tomassen ICT Services is Klant niet gerechtigd op deze aan Tomassen ICT Services toebehorende zaken een pandrecht te (laten) vestigen of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3
Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tomassen ICT Services ter inzage te geven.

7.4
Tomassen ICT Services kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Tomassen ICT Services onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Klant alle aan Tomassen ICT Services verschuldigde bedragen heeft betaald.

8. Garantie
8.1

Tomassen ICT Services staat er voor in dat de producten die onderwerp van de koop zijn die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Zij staat er eveneens voor in dat die producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Tomassen ICT Services heeft een garantietermijn op geleverde producten en diensten af van 12 maanden na aflevering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.2
Tomassen ICT Services zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen eventuele gebreken binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen de in het vorige artikel genoemde periode na aflevering gedetailleerd omschreven bij haar zijn gemeld. Zij zal dan naar eigen inzicht deze kosteloos vervangen of repareren. Desgevraagd zal de Klant gehouden zijn om de te repareren of te vervangen onderdelen franco aan Tomassen ICT Services toe te zenden. Tomassen ICT Services heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in het vorige artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

8.3
Indien herstel naar het redelijk oordeel van Tomassen ICT Services niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Tomassen ICT Services gerechtigd het product kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Tomassen ICT Services. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien Klant zonder toestemming van Tomassen ICT Services wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Tomassen ICT Services in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Tomassen ICT Services zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

8.4
Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Tomassen ICT Services in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven (voor bestede tijd, materiaal en onderdelen).

8.5
Tomassen ICT Services heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 8.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

8.6
Teneinde Tomassen ICT Services in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen uit het eerste lid van dit artikel te vervullen, zal Klant aan Tomassen ICT Services terstond een nauwkeurige schriftelijke opgave verstrekken van de aard van het vermoede gebrek en aan Tomassen ICT Services alle overigens verzochte informatie verstrekken.

8.7
Klant zal Tomassen ICT Services in staat stellen om het gebrek vast te stellen en voor het reproduceren van de omstandigheden waaronder het gebrek werd geconstateerd.

8.8
Elke toevoeging door Klant aan de producten met niet van Tomassen ICT Services afkomstige onderdelen of onoordeelkundig gebruik daarvan doet deze garantie vervallen tenzij zulke toevoeging uitdrukkelijk schriftelijk door Tomassen ICT Services is goedgekeurd. Indien zodanige goedkeuring is gegeven zal zulks niet worden geacht een garantie in te houden betreffende het functioneren van de Tomassen ICT Services producten in combinatie met de niet van Tomassen ICT Services afkomstige producten.

9. Aansprakelijkheid Tomassen ICT Services
9.1

De aansprakelijkheid van Tomassen ICT Services wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Tomassen ICT Services ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tomassen ICT Services in staat is adequaat te reageren.

9.2
Tomassen ICT Services is niet aansprakelijk voor schade die Klant lijdt door tekortkomingen van Tomassen ICT Services en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen en/of derden bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Tomassen ICT Services.

9.3
Tomassen ICT Services niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door haar geleverde producten, ten beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door ons geleverde product, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Tomassen ICT Services aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden;
b. redelijke kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Tomassen ICT Services op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.4
Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid onzerzijds altijd beperkt tot: a het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie, danwel het bedrag dat door verzekering wordt gedekt indien en voor zover Tomassen ICT Services tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld in dit artikel.

9.5
Tomassen ICT Services heeft zich tegen bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. (Interpolis) te (5017 JZ) Tilburg aan de Spoorlaan 298 tot een hoogte van € 2.500.000 per aanspraak en met een maximum van € 5.000.000 per verzekeringsjaar ten behoeve van in lidstaten van de Europese Unie gevestigde Klanten.

9.6
De hoogte van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met:
a. de factuurwaarde van de producten en (resultaten) van diensten die de Klant behoudt of heeft behouden;
b. de reeds aan de Klant verleende crediteringen ter zake van de overeenkomst.

9.7
Aansprakelijkheid van Tomassen ICT Services voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Tomassen ICT Services voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.8
De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tomassen ICT Services.

9.9
Tomassen ICT Services aanvaardt geen aansprakelijkheid als toegebrachte schade bij de Klant wordt veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door of namens de Klant ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de door of namens Klant verstrekte gegevens;
– schade aan de geleverde producten door het verrichtte transport;
– schade voortvloeiend of verband houdende uit het niet of gebrekkig opslaan en beheren van bedrijfskritische gegevens, aangezien de Klant te alle tijde verantwoordelijk is voor het bijhouden van de juiste software back-up procedures.

9.10
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is Tomassen ICT Service niet verplicht retourzendingen van Klant te accepteren. In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Tomassen ICT Service van de door Klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Klant totdat deze door Tomassen ICT Service zijn gecrediteerd. Tomassen ICT Service behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van EURO 25,00 (vijfentwintig euro). De teruggezonden zaken dienen uitsluitend in de originele verpakking geretourneerd te worden.
9.11 De Klant vrijwaart Tomassen ICT Services voor alle aanspraken van derden jegens haar bij de uitvoering van de overeenkomst.

9.12
Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Tomassen ICT Services zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

10. Overmacht
10.1

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Tomassen ICT Services geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, ziekte bij Tomassen ICT Services en andere stagnatie in de normale gang van zijn onderneming en/of toeleveranciers, stakingen bij of in gebreke blijven van toeleveranciers, het niet hebben van onderdelen op voorraad, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie, overheidsvoorschriften die in- of uitvoer onmogelijk of bezwaarlijk maken, gebrek aan transportmiddelen, buitengewone weersomstandigheden, brand- milieu- en natuurrampen, oorlog, aanslagen van terroristen etc. In dat geval worden de verplichtingen van Tomassen ICT Services opgeschort tot op het moment dat Tomassen ICT Services alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Tomassen ICT Services in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

10.2
Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets zullen zijn verschuldigd.

11. Beëindiging van de overeenkomst
11.1

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van tenminste 3 maanden. Andere duurovereenkomsten, zoals service-, lease of huurovereenkomsten, worden stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij deze met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het aflopen schriftelijk zijn opgezegd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.3
Tomassen ICT Services kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen of zijn prestatie opschorten indien de Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, de aan de overeenkomst met Klant onderliggende licentieovereenkomst eindigt of in het geval Klant terzake zijn prestaties geen zekerheid stelt. Tomassen ICT Services is bij in dit lid omschreven gevallen nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

11.4
Indien de Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Klant bewijst dat Tomassen ICT Services ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Tomassen ICT Services vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
12.1

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, de onderliggende techniek van ontwikkelde software, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, scrips, documentatie, rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen, foto’s, software, prototypes, scrips, handleidingen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Tomassen ICT Services, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. De Klant verbindt zich de producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

12.2
Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

12.3
Voor het geval dat Tomassen ICT Services haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Tomassen ICT Services of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tomassen ICT Services zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

12.4
Klant vrijwaart Tomassen ICT Services voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1

De overeenkomsten tussen Tomassen ICT Services en Klant worden beheerst door Nederlands recht, danwel indien de Klant een buitenlandse partij is, het Weens Koopverdrag.

13.2
Geschillen welke tussen Tomassen ICT Services en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde Rechtbank Gelderland, afhankelijk van de absolute competentie de Rechtbank zelf of haar Sector Kanton, locatie Arnhem, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorlopige voorziening te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

Copyright © | 2024 | Powered by Tomassen ICT Services